BELEIDSPLAN

Beleidsplan Stichting Studio Christ Stichting Studio Christ | Studio Christ Foundation
Marterkoog 7 B, 1822BK Alkmaar, the Netherlands
Chamber of commerce: Kvk 84158123

RSIN: 863116449 Dit beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2021 / 2025


1. Het werk van de StichtingWij moeten het evangelie van Jezus Christus delen met alle mensen, waar zij zich ook bevinden. In de moderne tijd maken mensen zich steeds meer los van het traditionele sociale systeem en besteden ze meer tijd aan hun mobiele telefoon. Deze ruimtes, waar mensen zowel mobiel als online actief zijn, zijn snel aan het opkomen als een nieuw zendingsveld waartoe wij geroepen zijn.Het wereldwijd verspreiden, promoten of belijden van het Evangelie van Jezus Christus door middel van digitale en andere online producten en strategieën zijn krachtige manieren om Gods opdracht om Hem op aarde te verheerlijken te volbrengen.Conform de statuten heeft de Stichting tot doeldigitaal verspreiden van het evangelie en het wereldwijd ondersteunen van lokale Christelijke pastoors en hun gemeenschap. De Stichting bereikt haar doel door al dan niet in samenwerking met Christelijke instellingen op het Christelijke geloof gebaseerde oplossingen te bieden.Over het algemeen betekent dit dat Stichting Studio Christ Christelijke organisaties, zoals stichtingen, kerken en scholen, ondersteunt met (online) marketing, informatietechnologie en financiële ondersteuning.

A. Voorbeelden hiervan zijn

a) Digitale media display advertenties vertonen op social media
b) Het opzetten van een crowdfunding campagne
c) Het opzetten en beheren van advertentie campagnes op social media voor soortgelijke organisaties
d) Het bouwen van websites en/of web applicaties
e) Het geven van trainingen op locatie of online met tools, zoals: web seminars met Skype, online conferencing of TeamViewer
f) Het financieren van IT projecten van Christelijke gemeenschappen wereldwijd

B. ProjectconceptElk project gaat uit van een standaard concept:

a)  Inventariseren en bespreken van de behoeften
b)  Schrijven van een Projectplan en Plan van Aanpak, waarin wordt beschreven wie welke verantwoordelijkheden draagt, hoe en langs welk tijdpad het project wordt geleid, begeleid, overgedragen en geëvalueerd.
c)  Budgetteren van het project
d)  Projectplannen, die een budget van meer dan € 1.000 vergen, worden gefiatteerd door het Stichtingsbestuurvóór de start van het project
e)  Afhankelijk van de aan elk project klevende aansprakelijkheidsrisico’s wordt een verzekering in elk plan afgewogen of of opgenomen. Daartoe zal steeds worden geïnformeerd of MissieNederland (http://www.ezaverzekeringen.nl/kerk-stichting) of anderen een passende verzekering kan bieden.
f)  In principe wordt er voor elk project een lokaal team samengesteld, waarbij zo veel mogelijk wordt gewerkt met lokale mensen. Die mensen worden getraind en geleerd verantwoordelijkheid te dragen, gericht op zelfstandig beheer in de toekomst.
g)  Elke vragende organisatie, stichting, kerk of school die we ondersteunen moet ook zelf bijdragen aan het project in de vorm van geld, middelen of mankracht.
h)  Lokale zaken, zoals douaneformaliteiten, vergunningen en vervoer worden in principe verzorgd door lokale mensen, ondersteund door een eigen lokaal Stichting Studio Christ team.


C. Eigen projectenDit zijn projecten waarin Stichting Studio Christ slechts te maken heeft met één partner, de vragende partij. Dan wordt met de vragende partij een lokaal team samengesteld.


D. PartnerschappenStichting Studio Christ werkt graag met partners. Voor elk partnerschap wordt een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de verantwoordelijkheden, plichten en rechten van de verschillende partijen zijn geregeld. Stichting Studio Christ streeft er naar een passende (al dan niet leidende) rol te vervullen in partnerschappen en projecten.


2. De financiën van de Stichting


A. Fondswervinga) De Stichting streeft er naar geen geldleningen aan te gaan. Indien na uiterste inspanning om investeringen vooraf gesponsord te krijgen en de continuïteit van de stichting in gevaar is, waardoor een vorm van lening noodzakelijk is, zal na toestemming van het bestuur een zorgvuldig gekozen lening aangegaan kunnen worden.
b) De Stichting heeft de ANBI status van de Belastingdienst, waardoor donaties voor donoren aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte.
c)  De Stichting streeft naar het verwerven van drie soorten fondsen:
     1)  Geoormerkte donaties, bestemd voor specifieke projecten/begrotingsposten.Dit geld zal niet voor overhead worden gebruikt.
     2)  Algemene donaties, bestemd voor algemene zaken, die de Stichting draaiende houden (overhead), alsook ter toedeling aan specifieke begrotingsposten.
     3) Verkoop uit de online webshop, bestemd voor algemene zaken, die de Stichting draaiende houden (overhead), alsook ter toedeling aan specifieke begrotingsposten.
     4)  Subsidies en giftenverdubbelingen

B. Beheer en besteding van vermogena)  De Stichting huurt een professionele boekhouder en accountant in, die in samenwerking met de penningmeester van het bestuur de jaarrekening opstelt.


b)  De Stichting houdt een reservekapitaal van minstens € 500 aan voor de continuïteit.
c)  De Stichting stelt jaarlijks een begroting op, die wordt geaccordeerd door het Stichtingsbestuur. De stichting streeft naar een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen in verband met het algemeen te dienen nut in overeenstemming met het doel van de Stichting. In onderscheiden projecten kunnen wellicht ook salarisposten zijn opgenomen.
d)  Het bestuur van de Stichting is niet bezoldigd.
e)  De Stichting heeft in aanvang drie bestuursleden, de voorzitter de heer Timothy Jean Brouwers, de secretaris de heer Teunus Adrianus Hartveld en de penningmeester de heer Arthur Leonard Bijleveld. Zolang er geen voldoende cashflow in the Stichting is zullen zij als vrijwilliger werken. Er kunnen door de Stichting geoormerkte giften worden geaccepteerd ter compensatie van door de bestuursleden te maken kosten. Als er voldoende donaties en donatie toezeggingen zijn kan worden besloten dat één of meer bestuursleden deeltijd of voltijds in dienst van de Stichting kunnen komen. Het salaris wordt dan in overleg met het bestuur afgeleid uit wettelijk minimumloon evenals uit gelden die kunnen worden gedekt uit lopende projecten en algemene donaties. Het bestuur zal in de beginperiode dus een deeltijds dienstverband buiten de Stichting moeten hebben om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Verder streeft de Stichting naar de inzet van vrijwilligers.
f)  De Stichting zal een voor elke donateur inzichtelijke verantwoording opstellen, als mede voor bezoekers van de stichtings website inzicht verschaffen waar de Stichting donaties aan besteedt.
g) In geval dat de Stichting ophoudt te bestaan, zal een eventueel restvermogen worden geschonken aan een vergelijkbare stichting. 

Laatste update op: 22 mei 2024